Home > Brands > Brands M - R > Millennia Brand

Millennia Natural Health Supplements

Millennia brand natural health supplements are 100% natural, feature no artificial colors or sugars and aid in the treatment of a multitude of conditions. Try Millennia natural sleeping or cough pills to combat insomnia or a lingering cold. Taken in conjunction with a healthy diet, exercise and professional medical advice, they can be an effective way to curb long-lasting and annoying medical conditions.

If your medical condition is more serious and life-altering, such as weight loss or detoxification, you can consider Millennia brand weight loss and detox pills. Meant to serve as a complementary tool for medically-prescribed medications or regimens, Millennia natural health supplements can be just the thing to help you get over that hump and on the road to a healthier lifestyle!

Sort By:
Page of 3
Ten Greatly & Completely Supplementing Pill (Shi Quan Da Bu Wan)
Our Price: $5.75
Sale Price: $2.00
Savings: $3.75
Si Miao Wan
Our Price: $5.00

EXPIRED APRIL 2015 - 5 LEFT IN STOCK

Ingredients:

* Radix Codonopsis (Dang Shen)
* Radix Angelicae Sinensis (Dang Gui)
* Radix Astragali (Huang Qi)
* Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Bao Zhu)
* Rhizoma Chuanxiong (Chuan Xiong)
* Cortex Cinnamomi (Rou Gui)
* Poria (Fu Ling)
* Radix Paeoniae Alba (Bai Shao)
* Radix Glycyrrhizae (Gan Cao)
* Radix Rehmanniae Preparata (Shu Di Huang)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle

200 Pills per bottle


200 pills per bottleWen Jing Wan
Our Price: $5.00
Ban Xia Hou Po Wan
Our Price: $5.00
200 pills per bottle

200 pills per bottle200 pills per bottle


Ingredients:

Chai Hu (radix bupleuri)
Dang Gui (radix angelicae sinensis)
Bai Shao (radix paeoniae alba)
Bai Zhu (rhizoma atractylodis macrocephalae)
Fu Ling (poria)
Mu Dan Pi (cortex moutan radicis)
Zhi Zi (fructus gardenias)
Gan Cao (radix glycyrrhizae)
Bo He (herba menthae)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:

Rhizoma Anemarrhenae (Zhi Mu)
Cortex Phellodendri (Huang Bai)
Radix Rehmanniae Preparata (Shu Di Huang)
Fructus Corni (Shan Zhu Yu)
Cortex Moutan (Mu Dan Pi)
Rhizoma Discoreae Oppositae (Shan Yao)
Poriae (Fu Ling)
Rhizoma Alismatis (Ze Xie)


No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:

Frusctus Amomi (Sha Ren)
Rhizoma Atractylodis Macrocephalae (Bai Zhu)
Poria (Fu Ling)
Radix Glycyrrhizae (Gan Cao)
Fructus Amomi Rotundus (Du Kou)
Cortex Magnoliae Officinalis (hou po)
Herba Pogostemonis (Guang Huo Xiang)
Rhizoma Zingiberis Recens (Sheng Jiang)
Fructus Jujubae (Da Zao)


No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:

Tao Ren (semen persicae)
Dang Gui (radix angelicae sinensis)
Chuan Xiong (rhizoma ligustici chuanxiong)
Chai Hu (radix bupleuri)
Hong Hua (flos carthami)
Niu Xi (radix achyranthis bidentatae)
Chi Shao (radix paeoniae rubra)
Di Huang (radix rehmanniae)
Jie Geng (radix platycodi)
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)


Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:

Radix Rehmanniae Preparata (Shu Di Huang)
Poria (Fu Ling)
Radix Angelicae Sinensis (Dang Gui)
Fructus Corni (Shan Zhu Yu)
Rhizoma Alismatis (Ze Xia)
Radix Paeoniae Alba ( Bai Shao)
Cortex Moutan (Mu Dan Pi)
Fructus Lycii (Gou Qi Zi)
Fructus Tribuli (Ji Li)
Rhizoma Dioscoreae (Shan Yao)


No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Chai Hu Shu Gan Wan
Our Price: $5.75
Ingredients:

- Fu Ling
- Dou Kong
- Bai Shao
- Gan Cao
- Jie Geng
- Hou Po
- Shan Zha
- Fang Feng
- Chai Hu
- Huang Qin
- Bo He
- Dang Gui

No sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day


Packing
200 pills per bottle
Ingredients:

* Chen Pi (pericarpium citri reticulatae)
* Fu Ling (poria)
* Gan Cao (radix glycyrrhizae)


No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Dang Shen (radix codonopsis)
Huang Qi (radix astragali)

Suggested Dosage: 5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing: 200 pills per bottle
Cong Rong Bu Shen Wan
Our Price: $5.75
Er Long Zuo Ci Wan
Our Price: $5.75
Ingredients:

Rou Cong Rong (Herba Cistanches)
Suo Yang (Herba Cynomorii)
Lian Xu (Stamen Nelumbinis)
Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata)
Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae)
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
Fu Ling (Poria)
He Shou Wu (Caulis Polygoni Multiflori)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Suggested Dosage:
5-8 pills each time, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Jie Geng (Radix Platycodi)
Zi Wan (Radix Asteris)
Kuan Dong Hua (Flos Farfarae)
Bai Bu (Radix Stemonae)
Yuan Zhi (Radix Polygalae)
Bai Qian (Rhizoma Cynanchi Stauntonii)
Pi Pa Ye (Folium Eriobotryae)
Huang Qin (Radix Scutellariae)
Gan Cao (Radix Glycyrrhiza)
Yu Xing Cao (Herba Houttuyniae)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:

Shu Di Huang (Radix Remanniae Prepata)
Shan Zhu Yu (Fructus Comi)
Mu Dan Pi (Cortex Moutan)
Shan Yao (Rhizoma Discoreae Oppositae
Fu Ling (Poria)
Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
Chai Hu (Radix Bupleuri)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Gan Mai Da Zao Wan
Our Price: $5.75
Ingredients:
* Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)
* Da Zao (Fructus Jujubae)
* Yu Jin (Radix Curcumae)
* Yuan Zhi (Radix Polygalae)
* Xiao Mai (Semen Tritici Aestivi

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Fang Feng (Radix Saposhnikoviae)
Bo He (Herba Menthae)
Da Huang (Radix Rhizoma Rhei)
Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
Jie Geng (Radix Platycodi)
Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
Bai Zhu (Rhizoma Atracylodis Macyocephalae)
Jing Jie (Herba Schizonepetae)
Lian Qiao (Fructus Forsythiae)
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
Bai Shao (Radix Paeonia Alba)
Gan Cao (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae
Huang Qin (Radix Scutellariae)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Dan Shen (radix salviae miltiorrhizae)
San Qi (radix notoginseng)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pill per bottle
Ingredients:

* Chai Hu (radix bupleuri)
* Huang Qin (radix scutellariae)
* Zhi Zi (frutus gardeniae)
* Ze Xie (rhizoma alismatis)
* Che Qian Zi (semen plataginis)
* Long Dan Cao (radix gentianae)
* Dang Gui (radix angelicae sinensis)
* Gan Cao (radix glycyrrhizae)
* Di Huang (radix rehmanniae)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
* Ren Shen (radix ginseng)
* Fu Ling (poria)
* Bai Zhu (rhizoma atractylodis macrocephalae)
* Shan Yao (rhizoma dioscoreae)
* Bai Bian Dou (semen lablab album)
* Gan Cao (radix glycyrrhizae)
* Lian Zi (semen nelumbinis)
* Sha Ren (fructus amomi)
* Jie Geng (radix platycodi)
* Yi Yi Ren (semen coicis)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Dan Shen (radix salviae miltiorrhizae)
Dang Gui (radix angelicae sinensis)
Dang Shen (Radix Codonopsis)
Fu Ling (Poria)
Wu Wei Zi (fructus schisandrae)
Mai Dong (radix ophiopogonis)
Tian Dong (Radix Asparagi)
Xuan Shen (Radix Scrophulariae)
Jie Geng (radix platycladi)
Yuan Zhi (radix polygalae)
Bai Zi Ren (semen platycodi)
Suan Zao Ren (semen ziziphi spinosae)
Di Huang (Radix Rehmanniae)
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Huang Qi (radix astragali)
Bai Zhu (rhizoma atractylodis macrocephalae)
Fang Feng (radix saposhnikoviae)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Dang Gui (radix angelicae sinensis) Pu Huang (pollen typhae) Xiao Hui Xiang (Fructus Foeniculi) Rou Gui (Cortex Cinnamomi) Pao Jiang (Rhizoma Zingiberis Praeparata) Mo Yao (Myrrha) Chi Shao (radix paeoniae rubra) Chuan Xiong (rhizoma ligustici chuanxiong)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
Gou Qi Zi (fructus lycii)
Ju Hua (flos chrysanthemi)
Shu Di Huang (radix rehmanniae preparata)
Shan Zhu Yu (fructus corni)
Mu Dan Pi (cortex moutan)
Shan Yao (rhizoma dioscoreae)
Fu Ling (poria)
Ze Xie (rhizoma alismatis)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Nuan Gong Yun Zi Wan
Our Price: $5.75
Ingredients:
Chai Hu (radix bupleuri)
Dang Shen (radix codonopsis)
Sheng Jiang (rhizoma zingiberis recens)
Zhi Ban Xia (rhizoma pinflliae)
Da Zao (fructus jujubae)
Huang Qin (radix scutellariae)
Gan Cao (radix glycyrrhizae)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
* Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Preparata)
* Du Zhong (Cortex Eucommiae)
* Xu Duan (Radix Dipsaci)
* Huang Qin (Radix Scutellariae)
* Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
* Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)
* Bai Shao (Radix Paeoniae Alba)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle
Ingredients:
* Qiang Huo (rhizoma seuradix notopterygii)
* Gui Zhi (ramulus cinnamomi)
* Qing Jiao (radix gentianae macrophyllae)
* Dang Gui (radix angelicae sinenesis)
* Chuan Xiong (rhizoma ligustici chuanxiong)
* Hai Feng Teng (caulis ieris kadsurae)
* Bai Zhi (radix angelicae dahuricae)
* Fang Feng (radix saposhnikoviae)
* Yi Yi Ren (semen coicis)

No Sugar, No Artificial Colors, 100% Natural

Dosage:
5-8 pills, 2-3 times a day

Packing:
200 pills per bottle